RSS

Aktualności

 • Kto może ubiegać się o środki Osi Leader ?

  Sunday, 10 May 2009r. Informacje
  PowiększKto może ubiegać się o środki Osi Leader ?

  Ze środków Osi Leader skorzystać mogą różni Beneficjenci – osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak i domownicy gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne – gminy, organizacje pozarządowe, spółki, spółdzielnie itp., a także parafie.

  Środki dla Beneficjentów w Osi Leader podzielone są na cztery grupy:

  a) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (rolnicy i domownicy; do 50% wartości   projektu)
  b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorcy i osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej; do 50%)
  c) Odnowa i rozwój wsi (gminy, organizacje pozarządowe, parafie; do 75%)
  d) Małe projekty (praktycznie wszyscy Beneficjenci; max. 25 tys. zł; do 70%).

  Podobnie jak w innych programach ze środków UE należy zabiegać o nie, składając projekty do LGD, która dokonuje oceny ich zgodności z LSR, ustala listy rankingowe projektów wg ustalonych przez siebie kryteriów wyboru projektów i przekazuje te listy wraz z projektami do odpowiednich instytucji wdrożeniowych – Urzędu Marszałkowskiego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), gdzie projekty, w kolejności podanej na listach,  poddawane są tylko ocenie formalnej (w przypadku braków, Beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia), a następnie zawierane są umowy z Beneficjentami.
  Szczegóły ubiegania się o środki znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl w zakładce PROW 2007-2013 lub na stronie ARiMR. Niektóre wzory wniosków znajdują się też na stronie LGD „Dolina Raby”. Nie są jeszcze zatwierdzone wzory wniosków do Odnowy i rozwoju wsi oraz Małych projektów.

  Projekty Beneficjentów (wnioskodawców) muszą „wpisywać się” w cele LSR, a w szczególności w tzw. przedsięwzięcia. W LSR LGD „Dolina Raby” wskazano na 7 przedsięwzięć:

  • Szlak rowerowy Doliny Raby (wytycznie tras rowerowych wraz z budową infrastruktury turystycznej wokół nich, organizacja imprez rowerowych)
  • Agroturystyka poza Szlakiem (tworzenie i modernizacja gospodarstw agroturystycznych)
  • Smak Doliny Raby (inwestycje i imprezy promujące produkty lokalne)
  •  Nowoczesna firma (innowacyjne inwestycje w firmach)
  • „Klaster drzewny” (inwestycje w firmach drzewnych i imprezy promujące klaster)
  • Czysta energia, odnawialne źródła energii (inwestycje i działania promujące zastosowanie źródeł energii odnawialnej)
  • Nie tylko przed telewizorem (inwestycje w obiektach sportowych i kulturalnych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych)

  Corocznie LGD ogłaszać będzie nabory wniosków. W tym roku planuje się przynajmniej jeden nabór w jesieni. W kolejnych latach planuje się 3 nabory w ciągu roku. W tym roku na poszczególne grupy projektów zaplanowano:

  a)    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 50 tys. zł
  b)    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 100 tys. zł
  c)    Odnowa i rozwój wsi – 450 tys. zł
  d)    Małe projekty – 174 tys. zł

  W następnym latach przewidziano większe środki na projekty rolników (do 150 tys. zł rocznie) i mikroprzedsiębiorców (do 350 tys. zł rocznie), a także nieco większe środki rocznie na małe projekty. Planowana średnia wartość dofinansowania to:

  a)    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 50 tys. zł
  b)    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 100-125 tys. zł
  c)    Odnowa i rozwój wsi – 150 tys. zł
  d)    Małe projekty – 25 tys. zł

  LGD w najbliższym czasie uruchomi Biuro, w którym jego pracownicy świadczyć będą bezpłatną pomoc dla wnioskodawców w zakresie informacji i podstawowego doradztwa, jak przygotować wnioski o środki finansowe z Osi Leader.


  Kryteria wyboru projektów

  LGD przy wyborze projektów kierować się będzie następującymi kryteriami:
   
  • Poziom zaangażowania społeczności lokalnej
  - Preferuje projekty, w których wykazano w budżecie wkład w postaci pracy własnej Beneficjentów
  • Zasięg oddziaływania projektu
  - Preferuje projekty realizowane w większej liczbie miejscowości
  •  Innowacyjność projektu
  - Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania
  • Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie
  - Preferuje projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory przyrodnicze
  •  Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami
  - Preferuje projekty powiązane z realizacją innych projektów, przedsięwzięć realizowanych na obszarze LGD w ramach
  • Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu (dla przedsięwzięć gospodarczych)
  - Preferuje projekty w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dolina Raby” jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). LGD działają w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  LGD „Dolina Raby” działa na obszarze 6 gmin:

  •    Biskupice,
  •    Gdów,
  •    Łapanów,
  •    Nowy Wiśnicz,
  •    Trzciana
  •    Żegocina.


  LGD jest partnerstwem trójsektorowym, skupiającym obecnie 51 partnerów reprezentujących sześć samorządów gminnych, jeden zakład opieki zdrowotnej, 23 przedsiębiorców, 6 stowarzyszeń i fundacji oraz 15 rolników, sołtysów i innych działaczy społecznych. Organizacja jest otwarta na nowych członków.  

  Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej – www.dolinaraby.pl.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!