RSS

Aktualności

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

  Monday, 29 June 2020r. Informacje
  PowiększNabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

  Wójt Gminy Biskupice jako Gminny Komisarz Spisowy w Biskupicach , podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Biskupice, zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r.poz.1728). Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  Zgłoszeń należy dokonywać wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz kserokopią dokumentów potwierdzających ukończenie co najmniej szkoły średniej.

  Dokumenty należy składać w okresie od   dnia 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice lub przesłać pocztą – liczy się data wpływu wniosku do Urzędu. 

  1.Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
  2.Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  1) pełnoletnich;
  2) zamieszkałych na terenie  gminy Biskupice;
  3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4) posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami. 
  Spis rolny w 2020 roku będzie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020r.  według stanu na dzień 1 czerwca 2020r.
  Kandydaci na rachmistrzów terenowych przechodzą szkolenie, które kończy się egzaminem testowym przeprowadzonym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem. Rachmistrzom terenowym udostępniony zostanie system e/m- learning. Kandydat  na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę  kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez  Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalona według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego,  miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu testowego. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego , kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
  Centralne Biuro Spisowe dla przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Biskupice wyznaczyło dwie osoby.
  Wynagrodzenie dla rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.
  W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze terenowi będą przeprowadzać wywiady telefonicznie,              z wykorzystaniem urządzeń mobilnych .   
  Jednocześnie informuje się, że Gminne Biuro Spisowe Gminy Biskupice udziela informacji w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych pod numerem telefonu 12289-70-77 lub w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice w pokoju nr 14.

  Wójt Gminy Biskupice
  Gminny Komisarz Spisowy
  Renata Gawlik

  Do pobrania:

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!