RSS

Aktualności

 • Nowa edycja konkursu fotograficznego

  Tuesday, 3 August 2010r. Informacje
  PowiększNowa edycja konkursu fotograficznego

  Urząd Gminy Biskupice organizuje drugą edycję konkursu fotograficznego „W obiektywie - Gmina Biskupice”. Konkurs przeznaczony jest dla miłośników fotografii . Jego głównym założeniem jest zaprezentowanie Gminy Biskupice, jako miejsca bogatego w piękne pejzaże oraz ciekawą architekturę.

  I.Regulamin konkursu.

  1. Organizatorem konkursu pn. „W obiektywie - Gmina Biskupice” , zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 -020 Wieliczka.                                                            2. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2010 r. i trwać będzie do 31 sierpnia 2010 r.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 2.
  4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i skierowany do wszystkich fotografujących .
  5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy z wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy Biskupice.
  6. Technika wykonania prac jest dowolna.
  7. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach tematycznych: reportaż, pejzaż, architektura.
  8. Każdy uczestnik ma prawo przesłać maksymalnie 3 prace swojego autorstwa, po jednym do każdej z trzech kategorii.
  9. Prace mają być wykonane w formacie JPG o wymiarach minimum 1200 x 1600 pikseli i zajmować nie więcej niż 12 MB.
  10. Prace należy przesyłać lub dostarczyć na nośnikach elektronicznych na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY.
  11. W kopercie z pracą należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres autora, tytuł pracy, miejsce wykonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz następującą, podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „W obiektywie. Gmina Biskupice” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”
  12. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
  13. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach zawartych w funkcjach aparatu cyfrowego użytego do wykonania zdjęcia. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie nie spełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych na konkurs prac konkursowych w katalogu, na wystawie pokonkursowej oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
  15. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
  16. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
  17. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę jakość, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii.
  18. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze w każdej kategorii trzy prace, które zajmą:
  - 1 miejsce,
  - 2 miejsce ,
  - 3 miejsce.
  19. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
  20. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  21. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
  22. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.biskupice.pl
  23. Przesłane pliki nie będą zwracane.
  23. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Gminy Biskupice.
  24. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.


  II. Nagrody.

  1. Zwycięzcy utrzymają nagrody rzeczowe.
  2. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

  III. Terminy.

  1. Zgłoszenie prac konkursowych do 31 sierpnia 2010 r. (decyduje data stempla)
  2. Ocena prac 15 wrzesień 2010 r.
  3. Otwarcie wystawy pokonkursowej 24 września 2010 w Centrum Społeczno Kulturalnym Wsi Tomaszkowice.

  Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
  Marcin Kalinowski , tel. 12 289 70 83

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!