RSS

Aktualności

 • XL sesja Rady Gminy Biskupice

  czwartek, 18 maja 2017r. Informacje
  PowiększXL sesja Rady Gminy Biskupice

  Przewodniczący Rady Gminy Biskupice zaprasza na obrady XL sesji Rady Gminy Biskupice, które odbędą się w dniu 31 maja 2017 r., o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455.

  Porządek obrad:

  1.Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVIII i XXXIX  sesji  Rady Gminy.
  2.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie między sesyjnej.
  3.Wręczenie nagród Wójta Gminy dla sportowców, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2016.
  4.Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego za rok 2016.
  5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2016 rok i podjęcie uchwały.
  6.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
  7.Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem.
  8.Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  9.Debata o wykonaniu budżetu.
  10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Biskupice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2016 r.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/246/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata  2017-2023.
  12.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
  13.Zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice.
  14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
  15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Biskupice własności  nieruchomości  gruntowej, położonej w Bodzanowie gmina Biskupice.
  16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny   nieruchomości położonych w Przebieczanach.
  17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową   nieruchomości stanowiącej własność gminy Biskupice.
  18.Interpelacje i zapytania radnych.
  19.Odpowiedzi na interpelacje.
  20.Wolne wnioski i wystąpienia sołtysów.
  21.Zamknięcie obrad.

   


Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 69 50 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi

 

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdf


Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

_Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00,wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85, (12) 289 70 84 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!