Fundusze dla mieszkańców

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.

___________________________________________________________

Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określajce zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Zarządzeniem Wójta Gminy Biskupice z dnia 6 lipca 2020r. zostały przyjęte dokumenty -  Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określające zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy Gmina przystąpi do zawarcia umów z Mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Wydłużający się termin rozpoczęcia montażu instalacji wynika z odwołań, które już dwukrotnie (grudzień 2019 i marzec 2020) wpłynęły do dokumentacji przetargowej.

Osoby uczestniczące w projekcie prosimy o zapoznanie się z zapisami umowy i regulaminu uczestnictwa załączonymi poniżej:

_____________________________________________________________


Program priorytetowy „MOJA WODA”

W związku z uruchomieniem od dnia 1 lipca 2020r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda” informujemy osoby zainteresowane o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

_____________________________________________________________________________


Zgodnie z zapisami umowy dot. realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Biskupice” tj. § 8 „Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do upływu 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Gminy przez Operatora Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin ten zostanie wskazany przez Gminę poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy”.

W związku z powyższym informujemy, że płatność, o której mowa powyżej została przekazana na rzecz Gminy Biskupice w dniu 30 czerwca 2020r. Tym samym, zamontowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków pozostają własnością Gminy do dnia 30 czerwca 2025r. Po upływie tego okresu przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną protokolarnie przekazane na własność Właściciela nieruchomości.


____________________________________________________________________________


Informacja o wyborze wykonawców w postępowaniu przetargowym projektu: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa koordynujące realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” dokonało w dniu 9 marca 2020r. ponownego wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. : „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła”. Jednak w dniu 18 i 19 marca trzech wykonawców złożyło odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od dokonanego przez Komisję Przetargową w dniu 9 marca 2020 wyboru.

W związku z powyższym aktualnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed KIO, co teoretycznie powinno nastąpić w terminie 2 tygodniu, jednakże w obecnej sytuacji epidemicznej niestety nikt nie jest w stanie podać jak szybko nastąpi rozpoznanie odwołań i w jaki sposób będzie to realizowane.

________________________________________________


Ruszył przetarg na montaż paneli fotowoltaicznych

 

W dniu 6 sierpnia 2019r. został ogłoszony przetarg na „Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” z podziałem na części w ramach Subregionów.”

Zadanie inwestycyjne finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego postępowania przetargowego dostępne są na stronie http://www.lgdzpt.pl/przetarg-dostawa-i-montaz-jednostek-wytwarzania-energii-z-oze-zestawow-instalacji-fotowoltaicznych-zestawow-kolektorow-slonecznych-oraz-pomp-ciepla-w-ramach-zadania-pn-ekopartne/.

__________________________________________________

Obowiązek opróżniania oczyszczalni

Zgodnie z zapisami umowy dot. realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Biskupice” przypominamy o spoczywającym na mieszkańcach obowiązku opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków. Wywóz osadu ściekowego należy wykonać jeden raz w roku licząc od dnia montażu oczyszczalni, nie zaś od dnia rozpoczęcia jej eksploatacji. Dokument potwierdzający zlecenie wywozu należy zachować w przypadku możliwej kontroli systemowej. Będzie on również istotny w przypadku ewentualnej usterki urządzenia.

 

__________________________________________________________________________

Na dzień 24 czerwca 2019r. firma realizująca inwestycję pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice” wykonała łącznie 172 oczyszczalnie. Zgodnie z aneksem do umowy z Wykonawcą tj. firmą „Michał Gojżewski – Naturalne Systemy Oczyszczania” pozostałe instalacje w ilości 55 sztuk zostaną zamontowane do dnia 15 września 2019r.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do realizowanego obecnie projektu mogą składać załączony formularz oświadczenia na poczet przyszłego postępowania rekrutacyjnego, osobiście na dzienniku podawczym UG Biskupice (sekretariat- p. nr 4) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@biskupice.pl.
Więcej informacji pod numerem (12) 289 70 95.

 

Oświadczenie

 

_______________________________________________________

 

Rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni

Ruszyły prace w terenie związane z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt dotowany jest ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewiduje budowę 227 oczyszczalni prawie we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

Finansowanie inwestycji do 50% pokryją środki zewnętrzne, 3 000 tysiące złotych zapłacą właściciele domów, natomiast pozostała kwota pochodzić  będzie z budżetu gminy Biskupice.

Po pewnych perturbacjach spowodowanych koniecznością zmiany wykonawcy (wcześniejszy nie wywiązywał się z terminów) po raz kolejny ogłoszono przetarg  i wyłoniono nową firmę. Prace prowadzić będzie firma Ekodren z Warszawy. W dniu 24.10.2018r w budynku Urzędu Gminy Bisk

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!