Fundusze dla mieszkańców

Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określajce zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Zarządzeniem Wójta Gminy Biskupice z dnia 6 lipca 2020r. zostały przyjęte dokumenty -  Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określające zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy Gmina przystąpi do zawarcia umów z Mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Wydłużający się termin rozpoczęcia montażu instalacji wynika z odwołań, które już dwukrotnie (grudzień 2019 i marzec 2020) wpłynęły do dokumentacji przetargowej.

Osoby uczestniczące w projekcie prosimy o zapoznanie się z zapisami umowy i regulaminu uczestnictwa załączonymi poniżej:

_____________________________________________________________


Program priorytetowy „MOJA WODA”

W związku z uruchomieniem od dnia 1 lipca 2020r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda” informujemy osoby zainteresowane o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

_____________________________________________________________________________


Zgodnie z zapisami umowy dot. realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Biskupice” tj. § 8 „Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do upływu 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Gminy przez Operatora Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin ten zostanie wskazany przez Gminę poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy”.

W związku z powyższym informujemy, że płatność, o której mowa powyżej została przekazana na rzecz Gminy Biskupice w dniu 30 czerwca 2020r. Tym samym, zamontowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków pozostają własnością Gminy do dnia 30 czerwca 2025r. Po upływie tego okresu przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostaną protokolarnie przekazane na własność Właściciela nieruchomości.


____________________________________________________________________________


Informacja o wyborze wykonawców w postępowaniu przetargowym projektu: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa koordynujące realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” dokonało w dniu 9 marca 2020r. ponownego wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach ogłoszonego przetargu na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. : „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła”. Jednak w dniu 18 i 19 marca trzech wykonawców złożyło odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od dokonanego przez Komisję Przetargową w dniu 9 marca 2020 wyboru.

W związku z powyższym aktualnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed KIO, co teoretycznie powinno nastąpić w terminie 2 tygodniu, jednakże w obecnej sytuacji epidemicznej niestety nikt nie jest w stanie podać jak szybko nastąpi rozpoznanie odwołań i w jaki sposób będzie to realizowane.

________________________________________________


Ruszył przetarg na montaż paneli fotowoltaicznych

 

W dniu 6 sierpnia 2019r. został ogłoszony przetarg na „Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” z podziałem na części w ramach Subregionów.”

Zadanie inwestycyjne finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego postępowania przetargowego dostępne są na stronie http://www.lgdzpt.pl/przetarg-dostawa-i-montaz-jednostek-wytwarzania-energii-z-oze-zestawow-instalacji-fotowoltaicznych-zestawow-kolektorow-slonecznych-oraz-pomp-ciepla-w-ramach-zadania-pn-ekopartne/.

__________________________________________________

Obowiązek opróżniania oczyszczalni

Zgodnie z zapisami umowy dot. realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Biskupice” przypominamy o spoczywającym na mieszkańcach obowiązku opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków. Wywóz osadu ściekowego należy wykonać jeden raz w roku licząc od dnia montażu oczyszczalni, nie zaś od dnia rozpoczęcia jej eksploatacji. Dokument potwierdzający zlecenie wywozu należy zachować w przypadku możliwej kontroli systemowej. Będzie on również istotny w przypadku ewentualnej usterki urządzenia.

 

__________________________________________________________________________

Na dzień 24 czerwca 2019r. firma realizująca inwestycję pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice” wykonała łącznie 172 oczyszczalnie. Zgodnie z aneksem do umowy z Wykonawcą tj. firmą „Michał Gojżewski – Naturalne Systemy Oczyszczania” pozostałe instalacje w ilości 55 sztuk zostaną zamontowane do dnia 15 września 2019r.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do realizowanego obecnie projektu mogą składać załączony formularz oświadczenia na poczet przyszłego postępowania rekrutacyjnego, osobiście na dzienniku podawczym UG Biskupice (sekretariat- p. nr 4) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@biskupice.pl.
Więcej informacji pod numerem (12) 289 70 95.

 

Oświadczenie

 

_______________________________________________________

 

Rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni

Ruszyły prace w terenie związane z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt dotowany jest ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewiduje budowę 227 oczyszczalni prawie we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

Finansowanie inwestycji do 50% pokryją środki zewnętrzne, 3 000 tysiące złotych zapłacą właściciele domów, natomiast pozostała kwota pochodzić  będzie z budżetu gminy Biskupice.

Po pewnych perturbacjach spowodowanych koniecznością zmiany wykonawcy (wcześniejszy nie wywiązywał się z terminów) po raz kolejny ogłoszono przetarg  i wyłoniono nową firmę. Prace prowadzić będzie firma Ekodren z Warszawy. W dniu 24.10.2018r w budynku Urzędu Gminy Biskupice podpisana została umowa.  „Obecnie firma po wykonaniu i zatwierdzeniu części dokumentacji projektowej przystępuje do etapu realizacji zadania w terenie, rozpoczynając od dnia dzisiejszego. Postęp prac zależeć będzie od warunków atmosferycznych, jednakże czynione będą starania, by możliwe szybko i sprawnie realizować zadanie zarówno pod kątem dalszego przygotowania dokumentacji jak i prowadzenia prac w terenie” – komentuje Wójt Renata Gawlik.

___________________________________________________


Ruszył nowy nabór do programu "Czyste powietrze"

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

więcej informacji na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/wznowienie-naboru-program-czyste-powietrze/

_____________________________________________________

Dofinansowanie na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Biskupice

 

69 instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii powstanie w naszej Gminie. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IŻ.00-12-082/17 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

W gronie czterech projektów wybranych do dofinansowania znalazł się również projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Łączna wartość projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa to prawie ponad 110 milionów złotych. Za tę kwotę w 35 gminach wspólnie realizujących wspomniany projekt możliwe będzie dofinansowanie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz napowietrzne pompy ciepła- na terenie naszej gminy powstaną wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. To rekordowe dofinansowanie, największe ze wszystkich wybranych projektów, tym bardziej, że w ramach konkursu złożonych zostało aż 57 wniosków na łączną kwotę ponad 335 milionów złotych.
19 października 2018r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim, a Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa. Zgodnie z nią zakończenie realizacji projektu ustala się na połowę 2021r.

W najbliższych miesiącach nastąpi wybór Wykonawców projektu. Po zawarciu stosownych umów poznamy harmonogramy realizacji prac.


___________________________________________________


Informacja dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków


W związku z nierealizowaniem postanowień umowy zawartej z konsorcjum firm: Lider konsorcjum Delfin Sp. z o.o. oraz Partnerem konsorcjum: Ekosystem Magdalena Gil z dniem 17 sierpnia 2018r. Gmina Biskupice odstąpiła od umowy z Wykonawcą. Obecnie trwa procedura wyboru nowego Wykonawcy zadania. Jednocześnie informujemy, że termin realizacji operacji tj. czerwiec 2019r. pozostaje bez zmian.

 

________________________________________________________Dodatkowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Biuro LGD "Dolina Raby" zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi dodatkowych możliwości wsparcia, poza LGD, dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Jest to oferta dostępna dla przedsiębiorców i osób fizycznych działających lub zamierzających działać w Małopolsce. Materiał informuje o obecnych lub planowanych możliwościach wsparcia i jest przygotowany w przystępnej formie.

Do pobrania:


________________________________________________________


Umowa dot. projektu pn. ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na obszarze Gminy Biskupice”

W związku z realizacją projektu pn. ‘”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Biskupice” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Gmina Biskupice przystępuje po podpisywania umów z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Umowa określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z realizacją operacji (treść umowy w załączeniu). W najbliższych dniach pracownicy Urzędu Gminy będą się kontaktować z osobami, u których powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków celem podpisywania umowy.

Do pobrania:

 

____________________________________________________________


Dofinansowania dla Przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania informuje, że Przedsiębiorcy poza możliwościami dofinansowania za pośrednictwem LGD „Dolina Raby” w obecnie trwających naborach mają również możliwość skorzystania z innych źródeł wsparcia. Zachęcamy Przedsiębiorców by przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do LGD przeanalizować także inne możliwe formy wsparcia i dokonać oceny, która forma byłaby dla danego Przedsiębiorcy najbardziej korzystna, a przede wszystkim realna do uzyskania.

1. Fundusz TISE dysponuje preferencyjnymi pożyczkami – z pomocą de minims, ze środków UE dla Przedsiębiorców z w woj. małopolskiego. Pożyczka udzielana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota pożyczki do 1.000.000 zł.
Okres spłaty do 84 miesięcy.
Całkowity koszt pożyczki: od 1,83% w skali roku.
Cel inwestycyjny: rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, zwiększenie skali
działalności, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych
produktów/usług.
Kontakt:  cezary.gorka@tise.pl  tel. kom.: 696 793 950
https://tise.pl/offers/pozyczka-przedsiebiorcza-malopolska/

Fundusz TISE udziela również pożyczek na start i dla NGO.
  

2. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Daje on możliwości uzyskania dofinansowania w postaci bonów na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy oferowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca sam decyduje na jakie konkretne działania przeznaczy otrzymaną pomoc.

Z Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy zatrudnieni nie tylko na umowę o prace z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. Mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać 50% lub 80% dofinansowania (od wartości bonu tj. 45 zł) o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego
wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Pomoc jest przekazywana w formie bonów, ważnych rok od zawarcia umowy z MARR S.A.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz system, za pośrednictwem którego można zgłosić się do projektu, są dostępne na stronie mbon.pl, a także pod numerem infolinii 12 307 32 15. Zapraszamy również osobiście do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy mieszczącym się w MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11, pok. 312, 313.

 

      

   

 ____________________________________________________________     


     Wkrótce ruszą nabory w ramach projektów grantowych

 

Na przełomie lutego/marca 2018r. Lokalna Grupa "Dolina Raby" planuje uruchomić nabory na wyłonienie grantobiorców w ramach projektów grantowych.

Nabory zostaną otwarte w 3 obszarach tematycznych:
- Promocja turystyczna obszaru
- Promocja markowej żywności
- Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-
historycznych, w tym tradycji regionalnych

W każdym naborze będzie do rozdysponowania 5 grantów na kwotę od 5 do 20 tys. zł przy maksymalnej intensywności pomocy 90% oraz w formie wsparcia na zasadzie poprzedzającego finansowania. Aby projekty grantowe były realizowane LGD "Dolina Raby" musi wyłonić 5 grantobiorców w każdym naborze.  W załączniku znajduje się fiszka zadania grantowego. Prosimy o jej wypełnienie przez zainteresowane podmioty, które planują złożyć wniosek, a jeszcze nie wypełniły fiszki. Pozwoli to zweryfikować zainteresowanie planowanymi naborami. W przypadku małego zainteresowania danym przedsięwzięciem (obawa nie wyłonienia 5 grantobiorców) może się okazać, iż nabór w tym terminie nie zostanie ogłoszony.

 

Do pobrania:

 

Szczegółowe informacje:

Biuro LGD „Dolina Raby”

Adres:
Chrostowa 1B (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy), 32-742 Sobolów
przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00

 

Biuro Tel/faks: 14 685 44 44
email: kwatera@onet.pl oraz biuro@dolinaraby.pl

http://www.dolinaraby.pl

___________________________________________________________


                              Przydomowe oczyszczalnie ścieków


W dniu 28 grudnia 2017r. Gmina Biskupice podpisała umowę na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Inwestycję realizować będzie Konsorcjum Firm: Lider: Delfin Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chorzowska 22, 25- 852 Kielce oraz Partner Konsorcjum: Ekosystem Magdalena Gil, Grójec 30, 27- 440 Ćmielów.

W połowie stycznia bieżącego roku rozpocznie się pierwszy etap inwestycji obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Wykonawca będzie kontaktował się z mieszkańcami, z którymi Gmina w ubiegłym roku podpisała umowy użyczenia.
Kolejność realizacji zadania określi harmonogram, który Wykonawca przedstawi Gminie po wykonaniu dokumentacji projektowej. Ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji upływa w połowie 2019r.

Umowy z mieszkańcami, dotyczące wpłat podpisywane będą w momencie skutecznego zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na danej nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wieliczce. W sytuacji, gdy taka inwestycja nie będzie mogła być realizowana Gmina uruchomi listę rezerwową.

Informacje na temat postępu prac będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Biskupice pod numerem telefonu (12) 289 70 95.

       


________________________________________________________________________________

 

           Środki dofinansowujące zakup i montaż paneli fotowoltaicznych

 

Z początkiem grudnia 2017r. Gmina Biskupice złożyła został wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” związana jest z ubieganiem się o pozyskanie środków dofinansowujących zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na prywatnych nieruchomościach.

Wniosek złożony został w partnerstwie z 34 innymi Gminami reprezentującymi poza powiatem wielickim, również powiat tarnowski, miechowski, olkuski, limanowski i nowotarski. Wartość projektu szacowana jest na kwotę ponad 100 mln złotych, z czego maksymalny poziom dofinansowania to 60 % wydatków kwalifikowanych.

Urząd Marszałkowski w kwietniu bieżącego roku ogłosi listę rankingową wskazującą, które Gminy staną się Beneficjentami środków.
Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą jeszcze dopisać się do listy rezerwowej. Stosowne pismo można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Biskupice, pokój nr 4.

Informacje związane z projektem będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Biskupice pod numerem telefonu (12) 289 70 95.______________________________________________________________________________

 

 

                               LGD "Dolina Raby" prowadzi nabór wniosków


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby", działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

• Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji: Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych
Przedsięwzięcie nr 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
http://dolinaraby.pl/ogloszenie-o-naborze-42017/
•  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny operacji:
Cel szczegółowy 2.2 Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej
Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki
http://dolinaraby.pl/ogloszenie-o-naborze-52017/
• Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej
Przedsięwzięcie nr 2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
http://dolinaraby.pl/ogloszenie-o-naborze-62017/

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r. o godz. 15.00.

 

        

_____________________________________________________________

 

   Rusza nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania na wymianę starych  pieców, kotłów i urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Gmina Biskupice ogłasza nabór wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany starych pieców, kotłów i urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Wsparcie będzie udzielone wyłącznie na zaopatrzenie w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe.

Zgodnie z wymogami Programu, w  pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną budynki mieszkalne ocieplone, wraz z docieplonym stropodachem oraz
wymienionymi/szczelnymi oknami oraz doprowadzoną siecią gazową do budynku.

Termin naboru: od 12 maja do 2 czerwca 2017r.

 

Do pobrania:

 

______________________________________________________________________________

 

                           Szkolenie dla podejmujących działalność

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 16:30 w Domu Kultury w Łapanowie odbędzie się szkolenie dla osób, które chcą ubiegać się o dotacje w LGD na założenie działalności gospodarczej.

Załącznik

 

        ______________________________________________________________________________

 

Program Priorytetowy “Jawor” - poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.Szczegóły w linku poniżej:
https://www.wfos.krakow.pl/jawor

 

__________________________________________________________________________


LGD "Dolina Raby" ogłasza nabór wniosków

Urząd Gminy Biskupice informuje, że od 30.01.2017 r. do 13.02.2017 r. Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" prowadzić będzie nabór wniosków dla rozwijających działalność gospodarczą. Szczegóły zawarto na stronie internetowej LGD.

Szczegóły w linku poniżej:
www.dolinaraby.pl

_____________________________________________________________________________

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!