Fundusze dla mieszkańców

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” ruszają z montażem instalacji OZE…

W dniu 30 listopada 2020r. podpisano umowy z wykonawcami tj. Sanito Sp z o.o. , Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz Ekologika Sp z o.o. na łączną kwotę: 90 320 755, 44 PLN.

Wartość wkładu własnego mieszkańca wyniesie około 50% kwoty brutto danej instalacji.
Projekt  pn: "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"  - jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Ekopartnerzy to aż 31 małopolskich gmin tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka - Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa.

Celem projektu jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej  5.929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3.012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują  14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz  2.782 kolektorów słonecznych i  39 pomp ciepła, które wyprodukują;  8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.

Do pobrania:

- Karta katalogowa PANELE
- Instrukcja DEYE
- Karta katologowa FALOWNIK
- Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Biskupice z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa i wzoru umowy w ramach realizacji projektu pn."Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

- Prezentacja


 

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” przedstawiamy Państwu pakiet informacji na temat bieżących oraz najbliższych działań projektowych
PRZETARG
1.    W dniu 18.08.2020 r. dokonany został ostateczny wybór Wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń OZE dla 31 małopolskich gmin w ramach przedmiotowego projektu. W dniu 19.08.2020 r., została przesłana do Prezesa UZP cała dokumentacja przetargowa z postępowania celem przeprowadzenia wymaganej przepisami kontroli uprzedniej. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umów z Wykonawcami. Standardowy okres kontroli to 14 dni. Na dzień dzisiejszy, termin zakończenia  kontroli trzykrotnie był wydłużany poprzez  pisma z UZP prośbą o udzielenie dodatkowych  informacji oraz  wyjaśnień. Wezwania te otrzymano: w dniu 3.09.2020 r.,21.09.2020 r., oraz w dniu 9.10.2020 r. Na każde z pism została udzielona odpowiedź, gdzie w dniu 16 października br. przekazano ostatnie wymagane wyjaśnienia, co za tym idzie aktualnie przewidujemy, iż  termin zakończenia kontroli nastąpi ok. 30 października br., o ile UZP nie poprosi o kolejne wyjaśnienia lub informacje.
2.    Z dwóch złożonych do Sądu Okręgowego skarg, skarga firmy FlexiPower została oddalona jako niezasadna wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 4 września br. Natomiast skarga firmy Hymon – złożona do Sądu Okręgowego w Tarnowie, została postanowieniem tego Sądu z dnia 3 września 2020 r., przekazana do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy.  Przed przekazaniem skargi Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r., Sygn. akt I Ca 370/20 oddalił wniosek Skarżącego o udzielenie zabezpieczenia poprzez zakaz zawierania umowy. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed Sadem Okręgowym w Krakowie.

 

_____________________________________________________________________________

 

Informacja o przebiegu postępowania w ramach projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Zamawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o aktualnym stanie postępowania dotyczącym przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów."

Jak informowano poprzednio po kilku kolejnych odwołaniach złożonych przez wykonawców do KIO, za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj.:

I. Na terenie Subregionu Tarnowskiego:
1) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
2) Część B - Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
3) Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

II. Na terenie Subregionu Wielickiego:
4) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
5) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie,
6) Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

III. Na terenie Subregionu Olkuskiego:
7) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
8) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie,
9) Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

IV. Na terenie Subregionu Miechowskiego:
10) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
11) Część B - Sanito Sp. z o.o. w Warszawie.

Od dokonanego wyboru już żadne odwołania nie zostały złożone do KIO.

Ponadto w dniu 4 września br., została rozpoznana skarga wniesiona przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. do Sądu Okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.01.2020 r. oraz czynności dokonywanych przez Zamawiającego, jednakże Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargę wykonawcy potwierdzając prawidłowość działań podejmowanych przez Zamawiającego.  
Z kolei od orzeczenia KIO z dnia 3 lipca 2020 r., skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie złożył wykonawca Hymon Energy Sp. z o.o. Aktualnie został oddalony wniosek wykonawcy o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakaz zawierania umowy z wybranym wykonawcą, oraz sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Krakowie. Obecnie Zamawiający oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Równocześnie od dnia 20 sierpnia 2020 r., trwa obowiązkowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli Zamawiający uzyska możliwość zawarcia Umowy z wykonawcami na realizację Zamówienia.

 

______________________________________________________________

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.

___________________________________________________________

Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określajce zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Zarządzeniem Wójta Gminy Biskupice z dnia 6 lipca 2020r. zostały przyjęte dokumenty -  Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określające zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy Gmina przystąpi do zawarcia umów z Mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Wydłużający się termin rozpoczęcia montażu instalacji wynika z odwołań, które już dwukrotnie (grudzień 2019 i marzec 2020) wpłynęły do dokumentacji przetargowej.

Osoby uczestniczące w projekcie prosimy o zapoznanie się z zapisami umowy i regulaminu uczestnictwa załączonymi poniżej:

_____________________________________________________________Zgodnie z zapisami umowy dot. realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Biskupice” tj. § 8 „Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do upływu 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Gminy przez Operatora Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin ten zostanie wskazany przez Gminę poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy”.

W związku z powyższym informujemy, że płatność, o której mowa powyżej została przekazana na rzecz Gminy Biskupice w dniu 30 czerwca 2020r. Tym samym, zamontowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ś

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!