Gminny Program Rewitalizacji

                                                    

Gminny Program Rewitalizacji

_____________________________________________________________________________

Informacja Wójta Gminy Biskupice

Informuję, że w dniu 5 października 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 o godz.15.00 odbędzie się spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

- Informacja

____________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Biskupice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Dokumenty do pobrania:

 

___________________________________________________________________________________

Raport z konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Komitet rewitalizacyjny

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 6, 7 (Dz. U. z 2017r. poz. 1023) Wójt Gminy Biskupice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji - znajdujących się w projekcie uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 lipca 2017 r. do dnia 04 sierpnia 2017 r. w formie:

1.Debaty publicznej, która odbędzie się w dniu 20.07.2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Biskupice, na której omówiony zostanie projekt uchwały w sprawi określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej Gminy Biskupice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy Biskupice, www.biskupice.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety
w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Gminy Biskupice drogą korespondencyjną (Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka),  a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Biskupice oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail ug@biskupice.pl do dnia 04 sierpnia 2017r. do godziny 15:30.

Projekt uchwały wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta są dostępne na stronie podmiotowej Gminy Biskupice w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice, www.biskupice.pl (zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”) oraz na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice (w godzinach pracy Urzędu).

Do pobrania:

 

Materiały do pobrania w formacie doc.

 

_________________________________________________________________________________

 

Uchwała Nr XXXIX/275/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2020

___________________________________________________________________________________

 

Raport z konsultacji społecznych projektu  Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2020

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

________________________________________________________________________________

 

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące GPR

Urząd Gminy Biskupice informuje, iż od dnia 19.01.2017 r. rozpoczynają się Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2014 - 2020.

Dokumenty do pobrania:

______________________________________________________________________________

 

Zmiana terminu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020

W związku z Obwieszczeniem Wójta Gminy Biskupice z dnia 04.01.2017r.oraz na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Biskupice informuje, iż w związku z Uchwałą nr XXXIII/236/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 09 grudnia 2016r.w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020 zmianie ulegają terminy konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020

______________________________________________________________________________

Obwieszczenie Wójta Gminy Biskupice

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1777 z późn.zm.) Wójt Gminy Biskupice informuje, iż w związku z Uchwałą nr XXXIII/236/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 09 grudnia 2016r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020.

____________________________________________________________________________


Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Biskupice

____________________________________________________________________________

Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biskupice

_____________________________________________________________________________

REWITALIZACJA - KONSULTACJE SPOŁECZNE:

Pliki w większej rozdzielczości znajdują się pod linkiem:https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice/Article/get/id,1241995.html

_____________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne w gminie Biskupice mające na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (04.10.2016r.)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 04.10.2016 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, a także technicznej.
 
Konsultacje przeprowadzone są w okresie od dnia  04.10.2016r. do dnia 07.11.2016r. w formie:
 
1.Debaty  publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Biskupice. Debata odbędzie się w dniu 19.10.2016r. godz. 14:00, w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka (duża aula na parterze). Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice.
2.Przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag.
3.Ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Biskupice.
 
Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępne są poniżej oraz w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Biskupice w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałki 9.00-17.00, wtorki-piątki 7.30 - 15.30) 
 
Formularz zgłaszania uwag  oraz ankieta dostępne są poniżej, można również pobrać je na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Biskupice w godzinach pracy Urzędu.

Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę  należy dostarczyć w terminie do dnia 07.11.2016 r. do Urzędu Gminy Biskupice drogą korespondencyjną (Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka) lub drogą elektroniczną na adres: ug@biskupice.pl  lub złożyć bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Biskupice.

_________________________________________________________________________

Obwieszczenie Wójta Gminy Biskupice - rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowania i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice (26.09.2016r.)

__________________________________________________________________________

 

                                                    

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!