Gospodarka odpadami

! NOWY HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych
na rok 2021

* Plik do pobrania

 

 

________________________________________________________________________________

 

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych
na rok 2020

* Plik do pobrania

 

__________________________________________________________________

 

Obecny system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku. Opłata za wywóz odpadów naliczana jest w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji (ilość osób zamieszkujących nieruchomość i sposób gromadzenia odpadów), której złożenie w Urzędzie Gminie Biskupice jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
 • w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny – po 28,00 zł za osobę,
 • w przypadku braku segregacji odpadów – 56,00 zł za osobę.


Uchwalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Przy ustaleniu stawek wzięto pod uwagę:
 • roczne koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • roczny koszt obsługi administracyjnej systemu,
 • roczne wynagrodzenie dla firmy wyłonionej w przetargu obsługującej system,
 • roczny koszt utworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mozna dokonać:
 • w kasie Urzędu Gminy (w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, wtorek - czwartek w godz. 8.00 - 14.30, piątek w godz. 8.00 -13.30),
 • przelewem na indywidualny rachunek bankowy (podany w przesyłanej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 •  lub u Inkasentów.

Zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na jej wysokość (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) należy zgłosić to na nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty, uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny (z podziałem na następujące frakcje):
 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji.

Dwa razy w roku (w miesiącach kwiecień i październik), organizowane są bezpłatne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości.


W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. zakłady usługowe, produkcyjne itp.), przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Biskupice (wykaz dostępny na stronie internetowej www.biskupice.pl w zakładce ochrona środowiska).

Mieszkańcy mają obowiązek wyposażenia, we własnym zakresie, nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Worki na odpady segregowane dostarczane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Odpady odbierane są z częstotliwością: odpady segregowane raz w miesiącu, natomiast odpady zmieszane oraz resztki posegregacyjne raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. Właściciele nieruchomości, którzy nie składują odpadów biodegradowalnych (resztki żywności, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie i inne odpady roślinne) w przydomowych kompostownikach, mają obowiązek przekazywania ich w przeznaczonych do tego workach.

Ponadto przypominamy, że przedsiębiorcy mają obowiązek posiadać umowę cywilno – prawną na odbiór odpadów wytwarzanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa ta powinna być zawarta z jedną z firm, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Biskupice.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2020rok:
1.    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 75,00%,
2.    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 91,00%,
3.    Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów w wytworzonych w 1995r. – 9,00%.


-

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021r. z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice realizowany jest przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI
Mieczysław Jakubowski
ul. Nad Drwinią 33
30-841 Kraków

                                                                       ***


                              Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bodzanowie


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bodzanowie został uruchomiony 28  kwietnia  2018  r.  na działce ewidencyjnejnr 695 w Bodzanowie(obok Meblomaxu).PSZOK świadczy usługi w każdą sobotę (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:
 •  od 10:00 do 14:00 w okresie od listopada do kwietnia,
 •  od 11:00 do 18:00 w okresie od maja do października.


Do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych   można   bezpłatnie przekazywać  odpady zebrane, w  sposób selektywny, przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Biskupice, w tym:

1)  zielone i ogrodowe (kod odpadu -20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),
2)  papier i tekturę (kod odpadu -20 01 01, 15 01 01),
3)  tworzywa sztuczne (kod odpadu -20 01 39, 15 01 02),
4)  metale (kod odpadu -20 01 40, 15 01 04),
5)  szkło (kod odpadu -20 01 02, 15 01 07),
6)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu -20 01 35*, 20 01 36),
7)  wielkogabarytowe (kod odpadu -20 03 07),
8)  zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu -20 01 33*, 20 01 34),
9)  zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych (kod odpadu -20 03 99),
10) przeterminowane lekarstwa (kod odpadu -20 01 31*, 20 01 32),
11) tekstylia (kod odpadu –19 12 08),
12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (w tym chemikalia),
13) budowlane  i  rozbiórkowe  z  remontów  prowadzonych  samodzielnie  niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (kod odpadu -20 03 99),
14) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu –15 01 05).

 
  ***


Materiały do pobrania:

 

Ważne dokumenty:

 

 

 
Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!