Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

 w miesiącach listopad, grudzień 2019r., styczeń 2020r.

_________________________________________________________

Uchwała nr XI/80/19

Rady Gminy Biskupice

__________________________________________________________

Harmonogram odbioru odpadów
październik 2019r.

 

Do pobrania

________________________________________________________________________

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych - sierpień, wrzesień

Do pobrania:

***

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych - sierpień, wrzesień

Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych na miesiąc sierpień i wrzesień 2019r.

Do pobrania:


                                         ***                                                                                                

Nowy system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku.Opłata za wywóz odpadów naliczana jest w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji (ilość osób zamieszkujących nieruchomość i sposób gromadzenia odpadów), której złożenie w Urzędzie Gminie Biskupice jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  •  w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny – po 17,00 zł za pierwsze cztery osoby + 4,00 zł za każdą następną osobę,
  •  w przypadku braku segregacji odpadów – 30,00 zł za osobę.

Zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na jej wysokość (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) należy zgłosić to na nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty, uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny (z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji). Dwa razy w roku (w miesiącach kwiecień i październik), organizowane są bezpłatne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać: w kasie Urzędu Gminy, przelewem na indywidualny rachunek bankowy (podany w przesyłanej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub u Inkasentów.

W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. zakłady usługowe, produkcyjne itp.), przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Biskupice (wykaz dostępny na stronie internetowej www.biskupice.pl w zakładce ochrona środowiska).

Mieszkańcy mają obowiązek wyposażenia, we własnym zakresie, nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Worki na odpady segregowane dostarczane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Odpady odbierane są z częstotliwością: odpady segregowane raz w miesiącu, natomiast odpady zmieszane oraz resztki posegregacyjne raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. Właściciele nieruchomości, którzy nie składują odpadów biodegradowalnych (resztki żywności, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie i inne odpady roślinne) w przydomowych kompostownikach, mają obowiązek przekazywania ich w przeznaczonych do tego workach.

 

 

Uchwalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Przy ustaleniu stawek wzięto pod uwagę:

- roczne koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,

- roczny koszt obsługi administracyjnej systemu,

- roczne wynagrodzenie dla firmy wyłonionej w przetargu obsługującej system,

- roczny koszt utworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów,

Uwzględniono również zmianę cen na składowiskach odpadów komunalnych, która na początku 2013 roku wzrosła o 30% w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto pod uwagę wzięto dużą odległość pomiędzy gminą, a regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, co w znacznym stopniu generuje cenę wywozu odpadów.


Ponadto przypominamy, że przedsiębiorcy mają obowiązek posiadać umowę cywilno – prawną na odbiór odpadów wytwarzanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa ta powinna być zawarta z jedną z firm, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Biskupice.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Biskupice, w 2018 r. zagospodarowane były w następujących instalacjach:
•    MBP – REMONDIS, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,
•    MBP – MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków,
•    Kompostownia Zalesiany – Zalesiany 1, 32-420 Gdów

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne, w 2018 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosił 0%.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice realizowany jest przez:
ANBUD Firma Usługowo – Handlowa Andrzej Zyguła,
 Trąbki 451, 32-020 Wieliczka.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!