Wymień piec

WYMIANA STARYCH NIEEFEKTYWNYCH KOTŁÓW NA GAZOWE

Drodzy Mieszkańcy, od  listopada 2019 r. w Gminie Biskupice rozpoczyna  się kolejna realizacja projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice II edycja” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Biskupice.
Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:
•    demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
•    montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.
Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu kotła na paliwo stałe.

Krok po kroku do dofinansowania :
1.Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowanie zgodnie z formularzem (złożenie      wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!).
2.Wykonanie audytu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Biskupice.
3.Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Biskupice a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji,  określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4.Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu i montażu nowego kotła).
5.Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji.
6.Mieszkaniec gromadzi niezbędne  do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7.Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice w terminie określonym umową dotacji.
8.Po analizie i weryfikacji dokumentów Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca.
 

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, po podpisaniu umowy z Gminą Biskupice i po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca.
Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!
Wniosek / deklarację uczestnictwa należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy, Tomaszkowice 455 osobiście, lub przesłać za pomocą poczty/kuriera na adres Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.
Przypominamy, iż dotychczas złożone wnioski, które nie otrzymały dofinansowania będą rozpatrywane na bieżąco.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do tych mieszkańców, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety inwentaryzacyjnej o jak najszybsze jej wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Biskupice. Ankietyzacja ma posłużyć  do ustalenia ilości pieców na paliwo stałe pozostających do wymiany na terenie Gminy. Jednocześnie informujemy, że ankieta ma charakter informacyjny, nie jest to wniosek na dofinansowanie.

Projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – II edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

                

Termin I naboru: od 12 maja do 2 czerwca 2017 r.
Termin II naboru: od 10 kwietnia  2018 do odwołania.

 

 

Do pobrania:

 

___________________________________________________________________________

 

Wymiana piecy w Gminie Biskupice

Projekty związane z wymianą piecy na terenie gminy Biskupice koordynuje Referat  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska inspektor do spraw Ochrony Środowiska  - Mirosław Sobas, tel.; 12 289 70 87, ug@biskupice.pl

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!