Infrastruktura

Zaopatrzenie w wodę

  Słabe warunki hydrologiczno – hydrogeologiczne sprawiły, iż przy braku własnych zasobów  wody – jedyne źródło wody pitnej dla mieszkańców Gminy Biskupice stanowi zakup wody z wodociągów gmin ościennych.
   Aktualnie cały obszar gminy został pokryty siecią wodociągów zbiorczych, dla których głównym źródłem wody są wodociągi gmina Wieliczka i gmina Gdów oraz w jednym przypadku gmina Niepołomice.

Na obszarze gminy Biskupice funkcjonują następujące wodociągi zbiorcze:

- Wodociąg grupowy „Przebieczany – Bodzanów – Szczygłów – Zabłocie – Tomaszkowice”      wraz z północną częścią sołectwa Biskupice pracujący w oparciu o zakup wody z wodociągu II strefy  podwyższonego ciśnienia miasta Wieliczki.
Woda ze zbiornika „Rożnowa” o pojemności V = 2000 m3 i rzędnej zwierciadła wody 319.00 (dno 313.00) m n.p.m. grawitacyjnie przepływa przez Przebieczany do zbiornika wyrównawczego „Zapanki” o pojemności V = 3000 m3 i rzędnej zwierciadła wody 289.00 m n.p.m. (dno 286.00).
Doprowadzenie wody dla tego wodociągu ma miejsce w rejonie ul. Gdowskiej od strony Lednicy Górnej, oraz od strony Sułkowa, gdzie umieszczone są komory pomiarowe, mierzące wielkość dosyłu wody z wodociągów ZGK Wieliczka.
Dodatkowo dla wodociągu „Tomaszkowice” od strony południowo - zachodniej doprowadzona została woda z wodociągu ZGK Wieliczka w Chorągwicy, gdzie zlokalizowano trzecią komorę pomiarową.
Zbiornik wyrównawczy „Zapanki” pełni równocześnie rolę komory czerpanej dla wodociągu „Bodzanów” i „Biskupice – Sułów”, dla których zrealizowane zostały oddzielne pompownie sieciowe, zlokalizowane przy zbiorniku.
Sieć wodociągową w wymienionych wsiach stanowią rurociągi Ø160÷110÷ 90 mm.

- Wodociąg "Biskupice – Sułów” – pracujący w oparciu o dosył wody poprzez pompownię przy zbiorniku „Zapanki” w Przebieczanach, skąd rurociągiem Ø 160 mm woda prowadzona jest w kierunku Sułowa, po czym rozprowadzana jest siecią rurociągów Ø 110 ÷ Ø 90 mm do zabudowań wsi Biskupice i Sułów.

- Wodociąg „Sławkowice I” – obsługujący zachodnią część sołectwa wraz z południowym przysiółkiem „Brzozowa” w oparciu o zakup wody z wodociągu „Gdów (od strony Bilczyc) doprowadzonej do pompowni w południowo-zachodniej części wsi, skąd woda tłoczona jest  w północną część wsi rurociągiem Ø 110 mm.

-  Wodociąg „Sławkowice II” – obejmujący północno-wschodnią część wsi, przysiółki:Sosnówki – Działy – Brzesowa, oparty o zakup wody z wodociągu ZGK „Gdów”     od strony przysiółka „Gaj – Podedwór” w Bilczycach. Rozprowadzenie wody rurociągami
Ø 110 ÷ 90 mm.

- Wodociąg „Jawczyce” – pracujący w oparciu o zakup wody z wodociągu ZGK „Gdów "          (  od strony sołectwa Wiatowice), skąd rurociągiem Ø 100 mm - woda jest rozprowadzana po terenie wsi.

- Wodociąg „Surówki” w Zabłociu wraz z przysiółkiem Zborówek w Trąbkach zasilany
z wodociągu ZGK „Gdów”.
-Wodociąg „Kawki” w Zabłociu obsługujący kilka gospodarstw położonych
w północno – wschodnim obrzeżu wsi w oparciu o zakup wody z wodociągu ZGK „Niepołomice”.

- Wodociąg „Trąbki – Łazany” – oparty na dosyle wody z wodociągu ZGK „Gdów” od strony wsi Bilczyce, skąd rurociągiem Ø 200 mm woda doprowadzona została do pompowni „Łazany” skąd tłoczona jest nadal rurociągiem Ø 200 mm do zbiornika wyrównawczego
w Łazanach, zlokalizowanego w zachodniej części wsi skąd grawitacyjnie rurociągami Ø 160 ÷ 110 mm prowadzona jest po terenie Łazan i sołectwa Trąbki.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 99 327 m, w tym :
 Ø200 – 4 828 m
 Ø260 – 13 919 m
 Ø110 – 44 681 m
 Ø90 – 35 899 m

Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej - 1 925 (stan na 30.06.2010 r.)

Zużycie wody w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
Rok 2007 – 98 000 m3
Rok 2008 – 135 161 m3
Rok 2009 – 150 078 m3


Kanalizacja


W chwili obecnej na terenie gminy Biskupice nie ma żadnych ujęć kanalizacyjnych ani oczyszczalni zbiorowych. Ścieki są oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach lub w szczelnych zbiornikach wybieralnych oraz wywożone przez podmioty, które uzyskały zezwolenia na  wywóz nieczystości płynnych. Na terenie Gminy znajduje się 2110 zbiorników bezodpływowych, 38  przydomowych oczyszczalni ścieków.


Gospodarka odpadami

Głównym źródłem powstawania odpadów  komunalnych związanych
z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury). W 2009 r. na  terenie Gminy Biskupice  zebrano  910,25 Mg odpadów komunalnych.
Zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych objętych jest obecnie 93 % gospodarstw na terenie gminy (zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach DZ.U.05.236.2008 oraz Regulaminiem utrzymania czystości i porządku Gminy Biskupice każdy zarządca nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów, posiadająca własne pojemniki na odpady komunalne). Odpady selektywne odbierane są przeważnie raz w miesiącu, wielkogabarytowe raz do roku, wg wykazów i informacji od firm.
Na terenie gminy Biskupice nie ma zlokalizowanych wysypisk śmieci. Odpady komunalne wywożone są z terenu gminy przez firmy posiadające zezwolenie wójta na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych i składowane na terenie składowisk odpadów.

Z uwagi na fakt, iż na terenie gminy Biskupice nie ma zlokalizowanych większych zakładów przemysłowych nie prowadzi się zbiórki odpadów przemysłowych.

Zaopatrzenie w gaz

Na terenie gminy zlokalizowane są sieci i urządzenia gazowe wysokiego ciśnienia:
•  gazociąg wysokiego ciśnienia ø 80 CN 6,3 MPa relacji Węgrzce Wielkie –Przebieczany – Raciborsko,
•stacja redukcyjno - pomiarowa I° w Przebieczanach,

Zaopatrzenie w gaz odbywa się poprzez sieć gazową średniego ciśnienia, która doprowadza gaz do wszystkich sołectw gminy. Źródłem zasilania w gaz (za wyjątkiem wsi Bodzanów) jest stacja redukcyjno - pomiarowa I° w Przebieczanach. Miejscowość Bodzanów zasilana jest      ze stacji redukcyjno - pomiarowej I° w Staniątkach (poza terenem gminy).
Główne gazociągi średniego ciśnienia:
• gazociąg ø100-80-90PE przebiegający od stacji redukcyjno-pomiarowej I°
w Przebieczanach poprzez wsie Biskupice, Trąbki i Łazany w kierunku gminy Gdów,
• gazociąg ø 80-90PE przez Biskupice i dalej wzdłuż drogi do Chorągwicy.

Poprzez wyżej wymienione gazociągi system gazowy gminy Biskupice powiązany jest          z gminami Gdów i Wieliczka. Pozostałe gazociągi średniego ciśnienia pełnią rolę sieci rozdzielczych.

Zlokalizowane na terenie gminy sieci i urządzenia gazowe wysokiego ciśnienia stwarzają ograniczenia urbanistyczne. Należy zachować przewidziane przepisami odrębnymi minimalne odległości obiektów budowlanych od gazociągów oraz stacji redukcyjno-pomiarowej:
• dla gazociągu wysokiego ciśnienia ø 80 mm CN 6,3 MPa:
a) 15 m od zewnętrznej krawędzi gazociągu do budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz budynków wolnostojących niemieszkalnych,
b) 20 m od zewnętrznej krawędzi gazociągu do zbiorników i rurociągów technologicznych      w stałych stacjach paliw płynnych;
• dla stacji redukcyjno-pomiarowej jak dla gazociągu zasilającego.


Ciepłownictwo


Zaopatrzenie w ciepło odbywa się ze źródeł indywidualnych, to jest ogrzewania domowe      i  lokalne kotłownie. Na obszarze gminy Biskupice nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania. Istniejące źródła ciepła opalane są paliwem stałym (węgiel, koks), gazem ziemnym lub olejem opałowym.


Elektroenergetyka


Na terenie gminy zlokalizowana jest napowietrzna jednotorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Niepołomice - GPZ Wieliczka.
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieć średniego napięcia 15 kV oraz stacje transformatorowe SN/nn. Źródła zasilania w energię elektryczną są zlokalizowane poza obszarem gminy, jest to stacja GPZ 110/SN Wieliczka oraz RS
w Gdowie. Sieci elektroenergetyczne niemal w całości wykonane są jako napowietrzne. Poszczególni odbiorcy zaopatrywani są w energię elektryczną ze stacji transformatorowych SN/nn. Stacje transformatorowe w wykonaniu napowietrznym wyposażone są
w jednostki transformatorowe o mocy od 50 do 250 kVA.
Zlokalizowane na terenie gminy linie elektroenergetyczne stwarzają ograniczenia urbanistyczne. Należy zachować przewidziane przepisami odrębnymi odległości zabudowy od linii elektroenergetycznych:
• dla linii napowietrznej 110 kV - strefa ograniczonego użytkowania wynosi 14,5 m od skrajnego przewodu linii, łącznie 35 m licząc po 17,5 m od osi linii,
• dla linii napowietrznej 15 kV – strefa ograniczonego użytkowania  wynosi 5,0 m od skrajnych przewodów z każdej strony linii, łącznie 16 m licząc po 8 m od osi linii.


Telekomunikacja

Obsługujące obszar gminy centrale telefoniczne zlokalizowane są w Wieliczce,Gdowie, Trąbkach i Biskupicach. Na obszarze gminy istnieje sieć teletechniczna magistralna            i rozdzielcza. Sieci teletechniczne przebiegają wzdłuż dróg i są sieciami napowietrznymi. Obszar gminy objęty jest  zasięgiem obsługi telefonii bezprzewodowej.


Sieć drogowa


Podstawowy układ drogowy gminy Biskupice tworzą:

· Droga krajowa

Droga krajowa E 4 Kraków – Bochnia o długości na terenie gminy ok. 4,8 km  o nawierzchni twardej asfaltowej.

· Droga wojewódzka

Droga wojewódzka nr 966 Wieliczka – Tymowa o długości na terenie gminy ok. 8,4 km
o nawierzchni twardej asfaltowej.

· Drogi powiatowe

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 20,3 km, w tym:

Droga nr 18201 Sułków – Tomaszkowice o długości 0,4 km,
Droga nr 18802 Zakrzów – Bodzanów o długości 1,9 km,
Droga nr 18806 Biskupice – Łężkowice o długości 5,6 km,
Droga nr 18807 Trąbki - Niegowić o długości 3,7 km,
Droga nr 18808 Łazany – Sławkowice - Liplas o długości 2,6 km,
Droga nr 18809 Chorągwica - Sułów o długości 1,8 km,
Droga nr 18810 Biskupice - Dobranowice o długości 4,3 km,

Uzupełniający układ drogowy tworzą lokalne i dojazdowe drogi gminne.
Ogółem długość dróg gminnych na terenie gminy Biskupice wynosi 64,67 km, w tym:
- drogi lokalne mają długość 18,74 km,
- drogi dojazdowe mają długość 45,93 km.

Lokalne drogi gminne to:
droga Biskupice – Szczygłów – Zabłocie – (Suchoraba);
droga Biskupice – Sułów – Łazany;
droga Sławkowice – granica gminy – (Niżowa);
droga Brzozowa – granica gminy – (Bilczyce).

Drogi gminne posiadają nawierzchnię utwardzoną na długości 53,45 km, w tym nawierzchnię ulepszoną (bitumowaną) na długości 41,19 km.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!