Ludność i gospodarka

Ludność

Istotnym uwarunkowaniem decydującym o przebiegu procesów rozwojowych gminy są czynniki demograficzne takie jak: liczba ludności, gęstość zaludnienia, struktura wieku oraz struktura płci.
 
Gminę zamieszkuje 10 297  mieszkańców (stan na dzień  31.12.2020r.).


Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg poszczególnych sołectw przedstawia  się następująco:

Biskupice – 1 032
Bodzanów – 1 454
Jawczyce – 533
Łazany – 1009
Przebieczany – 1 290
Sławkowice – 982
Sułów – 651
Szczygłów – 516
Tomaszkowice – 684
Trąbki – 1 589
Zabłocie – 557

 

 

 

 

 

 

Rolnictwo

          
Gmina Biskupice ma charakter rolniczy: ok. 87% jej powierzchni stanowią użytki rolne (3579,66 ha ), natomiast 9,6% (393 ha)  zajmują lasy.

W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, zajmując powierzchnię 2816,77 ha, co stanowi 79 % użytków rolnych, natomiast łąki i pastwiska obejmują łącznie 762,89 ha (21 %).

Na terenie gminy Biskupice przeważają gleby klas II i III.

Największym zagrożeniem gleb w gminie Biskupice jest erozja, w tym erozja wietrzna. Erozja to szczególnie destrukcyjne zjawisko, wywołujące duże straty w rolnictwie oraz w gospodarce wodnej. Występuje ona w stopniu bardzo silnym we wsi Sułów (erozja wąwozowa), w stopniu silnym we wsiach Przebieczany, Bodzanów i Trąbki.

Drugim niekorzystnym zjawiskiem dla rozwoju rolnictwa w gminie jest nadmierne rozdrobnienie gospodarstw oraz duży udział działek rolniczych tj. obszarów poniżej 1,0 ha.
W chwili obecnej ich liczba wynosi 505.

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych z uwzględnieniem grup obszarowych:

1-2 ha      -  742,
2-5 ha      -  216,
5-7 ha      -  15,
7-10 ha    -  7,
10-15 ha  -  7,
Powyżej 15 ha - 3 gospodarstwa.

Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo o kierunku hodowlano-zbożowym, jednakże ludność w niewielkim stopniu utrzymuje się z rolnictwa. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadającą na 1 mieszkańca wynosi 0,35 ha.
Przeważająca część gospodarstw indywidualnych w gminie zajmuje się produkcją mieszaną pozostałe produkcją roślinną bądź zwierzęcą.
W produkcji rolniczej roślinnej dominuje system zbożowo – okopowo - pastewny, przy czym w strukturze upraw zbożowych przeważa pszenica i pszenżyto, a w roślinach okopowych
-  ziemniaki.
W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła mlecznego oraz trzody chlewnej.


Leśnictwo
 
Gminę Biskupice charakteryzuje słaby poziom zalesienia. Lasy i grunty leśne obejmują łącznie ok. 393 ha, tj. zaledwie 9,6% całego obszaru gminy. Najwięcej lasów występuje we wsi Biskupice – ok. 113 ha oraz Jawczyce – ok. 75 ha. Najmniej we wsi Zabłocie.
 

Usługi

 W   zakresie   usług   komercyjnych   największa   koncentracja   podmiotów gospodarczych w obrębie gminy dotyczy miejscowości położonych wzdłuż drogi Kraków
–Tarnów   – Bodzanowa i Przebieczan oraz miejscowości Trąbki i Łazany.
Rozwój  usług komercyjnych charakteryzuje się przyrostem  ilości  podmiotów  trudniących się handlem (detalicznym, hurtowym, obwoźnym), rozwojem gastronomii (nastawionej nie tylko na obsługę mieszkańców gminy ale  równiej   terenów  sąsiednich),  wzroście  ilości usług związanych z budownictwem,   rzemiosłem  i   transportem.  W gminie Biskupice wg stanu na dzień 30.06.2010 r.  funkcjonowały 483 przedsiębiorstwa.

 

D.Orłowska

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!