Wydarzenia

 • V sesja Rady Gminy Biskupice

  Data wydarzenia: Tuesday, 29 January 2019r.
  PowiększV sesja Rady Gminy Biskupice

  Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na obrady V sesji Rady Gminy Biskupice, które odbędą się w 29 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455.

  Porządek obrad:

  1.Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad z IV  sesji Rady Gminy.
  2.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przewie  międzysesyjnej.
  3.Przedstawienie informacji  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
   poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę  Biskupice.
  4.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  służbowych radnym.
  5.Podjęcie uchwały w  sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów Gminy Biskupice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Biskupice na lata 2019-2026.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2019  rok, Nr IV/29/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2018 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw.
  10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwach na terenie Gminy Biskupice.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Biskupice.
  12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/50/15 Rady Gminy Biskupice  z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupice na lata 2015 – 2024.
  13.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Biskupice a Miastem i Gminą Wieliczka dotyczącego wykonania zadań
   z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
  14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biskupice do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie.
  15.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biskupice – aktualizacja. 
  16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych .
  17.Przedstawienie planów pracy Komisji stałych na 2019 rok.
  18.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
  19.Podjęcie uchwały  w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2019 r.
  20.Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
  21.Zakończenie obrad.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!