Wydarzenia

 • X sesja Rady Gminy Biskupice

  Data wydarzenia: Monday, 27 May 2019r.
  PowiększX sesja Rady Gminy Biskupice

  Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na obrady X sesji Rady Gminy Biskupice, które odbędą się 27 maja 2019 r., o godz. 17. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455.

  Porządek obrad:

  1.Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad   IX sesji Rady Gminy.
  2.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie między sesyjnej.
  3. Przedstawienie raportu  doraźnej  Gminnej Komisji z przeprowadzonych wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
  4.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy  Biskupice za 2018 r.
  a) przedstawienie raportu
  b) debata nad przedstawionym  raportem
  c) podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia wójtowi  Gminy  wotum zaufania za 2018 r.
  5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy  Biskupice za 2018 rok 
  a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienie,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Krakowie o sprawozdaniu  z wykonania budżetu wraz  z informacją o stanie mienia.
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Biskupice za 2018 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Krakowie  o wniosku Komisji Rewizyjnej   w sprawie absolutorium.
  6. Dyskusja  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego oraz       sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy  Biskupice za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla Wójta Gminy Biskupice z tytułu wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2018 r.
  8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/18 Rady Gminy 
  Biskupice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Biskupice na lata 2019-2029 .
  9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2019  rok, Nr IV/29/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2018 r.
  10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biskupice własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przebieczany, gmina Biskupice.
  12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach . 
  13.Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach.
  14.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów członków Rady Sołeckiej w sołectwie Szczygłów.
  15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej im. Bł.O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach.
  16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
  17.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,  którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
  18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
  19.Przedstawienie sprawozdania  z realizacji rocznego programu współpracy gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
  20. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
  21. Zamknięcie obrad sesji.

  Do pobrania:

  - Materiały

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!